Integritetspolicy

1. Ansvarig för dina personuppgifter är:

SESVAN
Email: info@sesvan.com
(“Company”)

2. Dataskyddsombud:

E-postadress: iodo@sesvan.com
Korrespondensadress:
Telefon:

3. Syften med behandling av dina personuppgifter:

Dina personuppgifter kan behandlas för ändamålet:
– att fullgöra avtalet eller vidta nödvändiga åtgärder för att ingå avtalet (t.ex. telefon-eller e-postkontakt, inklusive för att skicka ett erbjudande, ställa in datum för mötet, överföring av företagets produkter, uppgörelser, kontakt med garanti och service efter garantin) (artikel 6.1 bi GDPR)
– som härrör från de juridiska motiverande intressen som den registeransvarige eller tredje part eftersträvar (artikel 6.1 fi GDPR), dvs.

  • av direktmarknadsföring av den registeransvarige,
  • utarbetande och underhåll av rapporter/statistik;
  • att säkra och verkställa/samla in potentiella anspråk,
  • genomföra kundnöjdhetsundersökningar,
  • att samla in statistik;
  • att informera dig om de utbildningsföretag som organiseras av den registeransvarige;

– för att uppfylla de lagliga skyldigheter som åligger den personuppgiftsansvarige, inklusive bland annat de som följer av
bestämmelserna i läkemedelslagstiftningen eller riktlinjerna från Voivodship Veterinary Doctor, (artikel 6.1 ci GDPR);

4. Kategorier av bearbetade personuppgifter:

– Namn och efternamn;
– Korrespondensadress;
– E-postadress;
– Telefonnummer.

5. Datakälla

Vi får dina uppgifter:
1) från dig, eller
2) från offentligt tillgängliga källor (t.ex. KRS, CEIDG, webbplats).

6. Information om mottagare eller kategorier av mottagare av uppgifterna:

Mottagarna av dina uppgifter kan vara:
1) Enheter som tillhandahåller och underhåller informationssystem;
2) Enheter som tillhandahåller bokföringstjänster;
3) Enheter från kapitalgruppen;
4) Enheter som bedriver försäljning och reglande/formell-juridisk verksamhet på uppgiftsledarens vägnar;
5) Enheter som organiserar och bedriver marknadsförings- eller marknadsföringsaktiviteter för den registeransvariges räkning (inklusive bl.a. kampanjer, utskick, SMS, lojalitetsprogram)

7. Överföring av data till ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet):

Företaget överför inte dina personuppgifter till ett tredjeland, dvs. utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Datalagringsperiod:

Dina personuppgifter kommer att sparas under den period som motsvarar lagstadgandet för anspråk enligt civillagen, liksom för den period som krävs enligt redovisnings- och skatteregler, sedan den senaste händelsen som kan orsaka eventuella anspråk. För vissa anspråk kan preskriptionstiden och därmed lagringstiden för data förlängas om lagen föreskriver en längre preskription.

Efter dessa perioder kommer uppgifterna att raderas eller göras anonyma.

Samtidigt kommer dina personuppgifter att behandlas under den tid som krävs för att utföra direktmarknadsföringsaktiviteter för dina räkning tills du motsätter dig sådan behandling.

Personuppgifter som behandlas i andra legitima intressen kommer också att behandlas tills du motsätter dig sådan behandling.

9. Information om rättigheter:

Du har rätt att:
– begära åtkomst till dina personuppgifter;
– begära korrigering av dina personuppgifter;
– begära att dina personuppgifter raderas (”rätten att glömmas bort”);
– begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;
– invända mot behandlingen av dina personuppgifter;
– överföra dina personuppgifter;
– dra tillbaka samtycket till behandling av uppgifter (om sådant samtycke har givits).

10. Information om rätten att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten:

I samband med företagets behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (dvs. presidenten för kontoret för personuppgiftsskydd).

11. Information om tillhandahållande av uppgifter är ett lagstadgat/avtalsmässigt krav/villkor för ingående av ett kontrakt/avtalsenlig skyldighet att tillhandahålla uppgifterna:

Att tillhandahålla dina uppgifter är frivilligt, men utan att tillhandahålla dina personuppgifter kan vi inte uppfylla det specifika
syftet med behandlingen, t.ex. att genomföra marknadsföringsaktiviteter eller att ingå / genomföra ett kontrakt (inklusive försäljning).

12. Information om automatiserat beslutsfattande:

Dina personuppgifter kommer inte att bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.

Vänliga hälsningar
SESVAN Team